OBIECTIVE, PRIORITĂȚI ȘI DOMENII DE INTERVENȚIE

În baza analizei diagnostic a teritoriului și a analizei SWOT, precum și în urma consultărilor publice s-au stabilit  obiectivele, prioritățile de dezvoltare rurală și domeniile de intervenție, precum și măsurile ce sunt incluse în strategie.Astfel în cadrul obiectivului de dezvoltare rurală Favorizarea competitivității agriculturii – Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale domeniul de intervenție -1A) Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale – s-a stabilit  în SDL  Măsura 5/1A Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe din teritoriul Banatul de Nord; pentru Prioritatea 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor – domeniul de intervenție 2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole – Măsura stabilită în SDL este  M2/2A Soluți inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord;

La obiectivul de dezvoltare rurală Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv  crearea și menținerea de locuri de muncă:

–  Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale – s-a stabilit  în SDL Măsura1/6B Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord;

– Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale domeniul de intervenție 6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă – măsura stabilită în SDL este  M3/6A Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul Banatul de Nord.

– Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale domeniul de interventie 6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale s-a stabilit Măsura 4/6B Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord.

Ierarhizarea priorităților stabilite și măsurile propuse :

  1. Prioritatea 6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, sunt incluse trei măsuri, ierahizate astfel respectiv: 1) M1/6B, 2) M3/6A și 3) M4/6B.
  2. Prioritatea 2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor –măsura M2/2A.
  1. Prioritatea 1: Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale – stabilindu-se măsura M5/1A.

Logica intervenției de programare a SDL

Obiectivul de dezvoltare rurală 1  

Favorizarea competitivității agriculturii

Obiective transversale

Inovare

Priorități de  dezvoltare rurală Domenii de intervenție Măsuri Indicatori de rezultat

P1:

1AM5Cheltuieli publice totale – 50 000 euro
Numărul total al participanților instruiți -12
Numărul locurilor de muncă nou create – 2
Numărul  comunităților – 8
P22AM2

Număr de exploataţii agricole/

beneficiari sprijiniti – 5

Număr de locuri de muncă nou create -2

Obiectivul de dezvoltare rurală  3

 ”Obținerea unei dezvoltări teritoriale  echilibrate a economiilor și comunităților  rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă”

Obiective transversale

Mediu – climă , inovare

Priorități de  dezvoltare ruralăDomenii de intervențieMăsuriIndicatori de rezultat
P66BM1Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri  îmbunătățite -17232

Număr de UAT sprijinite – 8

 

Număr de locuri de muncă nou create – 2

 

P66AM3Locuri de muncă nou create – 8
Număr de beneficiari sprijiniți – 8
P66BM4Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite – 2800
Numărul locurilor de muncă nou create – 8
Numărul Centrelor Multifuncționale de Dezvoltare Integrate (CMDI) – 1

 

DENUMIRE MĂSURĂCONTRIBUȚIA LA OBIECTIVELE TRANSVERSALE  (Mediu, Climă, Inovare), CARACTERUL INOVATOR  AL MĂSURII
M1/6B

Inovare- privește modernizarea satului în teritoriul intravilan -habitatul satului  – pentru a-l face mai atractiv prin realizarea de parcuri, locuri de joacă pentru copii în zonele neutilizate și aflate în paragină din intravilan, căi de acces, stații de așteptare a mijloacelor de transport în comun etc.

Mediu, Climă- finanțează amenajarea de spații verzi și investiții în producția de energie regenerabila doar ca o componentă a unei investiți publice.

M2/2A Inovare -se adresează clar unor unor activități agricole deficitare conform nevoilor  rezultate din analiza SWOT. Totodată masura încurajeajă activitați ce au impact pentru un teritoriu vast din GAL (Ex: abator mobil). Contribuie la obiectivele transversal de mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de selecție proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile.
M3/6A Caracterul inovativ prin faptul că se adresează în mod prioritar unor activități/investiți care folosesc material și resurse din teritoriu și se adresează teritoriului a mai mult de 2 UAT din GAL. Contribuie la obiectivele transversal de mediu și climă prin faptul că are ca și criteriu de selecție proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile.
M4/6B Inovare -se adresează clar unor unor activități din sectoare deficitare conform nevoilor  rezultate din analiza SWOT. Soluția inovativă survine și prin abordarea problemei sociale din perspectiva concentrării în poli de vulnerabilitate social.
M5/1AInovare -se adresează clar unor unor activități din sectoare deficitare conform nevoilor  rezultate din analiza SWOT

Caracterul integrat este dat de faptul că toate masurile încluse în SDL din domenii distincte vin în spijinul dezvoltării mediului rural, iar caracterul inovator al Strategiei reiese din includerea în aceasta a masurilor cu caracter inovator .